اخبار ۱۳۷

صعود ۱۴ پله ای منطقه ۴ در حوزه رسیدگی به درخواست های مردمی در سامانه ۱۳۷
شهردار منطقه ۴ تهران خبر داد:

صعود ۱۴ پله ای منطقه ۴ در حوزه رسیدگی به درخواست های مردمی در سامانه ۱۳۷

شهردار منطقه ۴ با اشاره به وضعیت عملکردی در سامانه مدیریت شهری ۱۳۷ گفت: منطقه ۴ طی سنوات گذشته در حوزه رسیدگی به درخواست های شهروندان روند رو به بهبوی داشته و توانسته است از رتبه شانزدهم سال ۹۷ به رتبه دوم در سال ۹۹ و سه ما...

2 سال پیش