1402/05/25-11:44
رونق مناطق كم برخوردار با احداث خطوط جديد شبكه مترو تهران؛

۷۰ ايستگاه جديد برای نيمه جنوبی پايتخت

۷۰ ايستگاه جديد برای نيمه جنوبی پايتخت

يكی از مهمترين ثمرات و اثرات احداث خطوط جديد شبكه مترو تهران، ايجاد ايستگاه‌های متعدد در مناطق كم‌برخوردار و كم‌بهره از نظر سيستم حمل و نقل عمومی(ريلی) است؛ در واقع خطوط ۸ تا ۱۱ كه ساخت آنها به طور جدی در دستوركار قرار گرفته است، نه تنها در هم‌افزايی با خطوط هفتگانه موجود، باعث افزايش سطح كارايی و ميزان سرويس‌دهی شبكه كلی مترو پايتخت می‌شوند بلكه محدوده‌هاي فاقد ايستگاه مترو را نيز صاحب امكان حمل‌ونقلی جديد می سازند.

به گزارش شهردارآنلاین به نقل از روابط‌عمومی و امور بين‌الملل شركت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) نگاهی آمارگونه به آنچه با احداث خطوط جديد شبكه مترو تهران (خطوط ۸ تا ۱۱) شكل خواهد گرفت، حاوی نكات قابل توجه و ارزنده‌ای است كه لزوم تكميل هرچه سريعتر آنها را گوشزد می‌كند.

از جمله اينكه تمام خطوط جديد، دارای ايستگاه‌هايی در مرز مشترک برخی مناطق خواهند بود كه همين مساله سطح مسافرپذيری آن ايستگاه‌ها را مضاعف می‌سازد.

خطوط جديد در ۲۰ منطقه شهر تهران دارای ايستگاه هستند؛ به طور مثال مسير و ايستگاه‌های خط ۸ مترو، مسافران ۱۳ منطقه را پوشش می دهد كه البته بعضی ايستگاه‌ها در مرز مشترک برخی مناطق واقع شده اند.

مناطق ۲، ۳، ۴، ۱۸ و ۲۲ بيشترين سهم را از ايستگاه‌های خطوط جديد خواهند داشت. در يک نگاه ديگر، می‌توان گفت مناطق نيمه جنوبی پايتخت، حدود ۷۰ ايستگاه جديد را در نقاط اغلب كم برخوردار شاهد خواهند بود.

اهالی محدوده غرب پايتخت و خصوصاً مناطق ۲۱ و ۲۲ كه هم اكنون از فقر شديد سيستم حمل‌ونقل ريلی درون شهری رنج می برند، از ۳۰ كيلومتر مسير مترويی و ۲۲ ايستگاه جديد برخوردار می شوند و همه اينها از فوايد پرشمار احداث و بهره‌برداری خطوط ۸ تا ۱۱ شبكه مترو تهران محسوب می‌شود كه ضرورت تسريع در عمليات تكميل آنها را يادآور مي‌شود.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط