1402/06/26-09:41
شهرداری منطقه ۳ تهران؛

مناقصه تجهیز و راه اندازی طر ح کافه کتا ب

مناقصه تجهیز و راه اندازی طر ح کافه کتا ب

شهرداری منطقه ۳ تهران در نظر دارد به منظور تجهیز و راه اندازی طرح کافه کتاب بوستان خلیج فارس قلهک به شرح زیر بر اساس ضوابط شهرداری تهران از طریق فراخوان و مشارکت در تامین مالی تامین تجهیزات بهره برداری و انتقال شریک انتخاب نماید.

نظرات

captcha

اخبار مرتبط