• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

افزایش عملیات پخش آسفالت در معابر منطقه ۲۲
  • با ارائه طرح راه خدمت صورت می گیرد؛
افزایش عملیات پخش آسفالت در معابر منطقه ۲۲