• خانه
  • اخبار حمل و نقل و ترافیک

اخبار حمل و نقل و ترافیک

ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده در منطقه۱۳
ایمن سازی گذرگاه های عابر پیاده در منطقه۱۳
دسترسی به ايستگاه مترو شهيد اشرفی اصفهانی آسانتر می شود

دسترسی به ايستگاه مترو شهيد اشرفی اصفهانی آسانتر می شود

ورودی دوم ايستگاه متروشهيد اشرفی اصفهانی بزودی در اختيار شهروندان قرار خواهد گرفت؛ با افتتاح اين ورودی، امكان دسترسی مسافران از خيابان اباذر وهمچنين مراجعان بيمارستان پيامبران به ايستگاه مذكور فراهم خواهد شد.

1 سال پیش