• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

نوسازی و بازآفرینی ۸۱ درصدی بافت فرسوده منطقه ۱۳
نوسازی و بازآفرینی ۸۱ درصدی بافت فرسوده منطقه ۱۳