• خانه
  • اخبار عمران و شهرسازی

اخبار عمران و شهرسازی

نیاز سنجی و تامین اعتبار دو شرط اجرای مگاپروژه ها
  • معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران؛
نیاز سنجی و تامین اعتبار دو شرط اجرای مگاپروژه ها