اخبار محیط زیست

۳۵۰۰ مترمربع فضای سبز بزرگراه شهید چمران بازپیرایی شد
  • با اجرای طرح جهادی فضای سبز؛
۳۵۰۰ مترمربع فضای سبز بزرگراه شهید چمران بازپیرایی شد